De adresgegegevens van de gepensioneerden worden vanaf nu door de drie stichtingen. (SPEL,CGEB,SSEN) beheerd.

Dit betekent dat u zich voor het doorgeven van mutaties tot de betreffende stichting moet richten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OVERLIJDENSUITKERING OUD-MEDEWERKERS PLEM

Postadres: ASR verzekeringen
  afd. Pensioenen Administratie Centrum
  Antwoordnummer 271
  3500 XB UTRECHT
   
Telefoon: 030 - 25 74 266
   
Website: www.mijnpensioen.asr.nl
   
  Dan inloggen met uw persoonlijke digidcode
  dan klikken op: nieuw in mijn pensioen
   
    PRIVACY-PROTOCOL AVG 

Ingevolge de nieuwe privacy wetgeving welke per 25 mei 2018 van kracht is, heeft SPEL het bestaande privacy-protocol in lijn gebracht met de nieuwe regelgeving.
Zoals bekend voert SPEL, in overleg met ESSENT HR, het beheer over het bestand met gegevens van gepensioneerden in Limburg wel/of niet deelnemer van SPEL.

Het betreffende bestand bevat de NAW-gegevens en enkele aanvullende relevante gegevens welke niet behoren tot de categorie “gevoelige informatie”. Dus ook geen burgerlijkservice-nummer (BSN). Uitsluitend van de deelnemers aan SPEL zijn i.v.m. de jaarlijkse incasso het banknummer en indien opgegeven ook het emailadres vastgelegd.

Het beheer van het bestand is belegd bij de Functioneel Beheerder (secretariaat SPEL). De overige bestuursleden van SPEL hebben geen directe toegang tot het bestand.

Uitsluitend ten behoeve van het organiseren van activiteiten ontvangen zij de inschrijfgegevens van inschrijvers aan de betreffende activiteit.
Met eventuele subverwerkers heeft SPEL de afspraak dat de subverwerker in casu het AVG-protocol volgt. Subverwerker is bijvoorbeeld ESSENT ten behoeve van het periodiek ESSENTIES+.

 ---------------------------------------------------
                 STICHTING SOCIAAL FONDS ESSENT:

Doelstelling van het Fonds.
Het Sociaal Fonds is een fonds van en voor de (oud) medewerkers en hun partners of weduwnaars met als doelstelling: Financiële steun te verlenen aan de deelnemers, indien zij in omstandigheden geraken die steun noodzakelijk maken en waarin bestaande regelingen niet of niet voldoende voorzien.
Het fonds fungeert dus als laatste vangnet.

Vergoedingen.

Het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Essent beoordeelt periodiek het vergoedingenregime en past dat aan de ontwikkelingen aan. De secretaris van het Fonds draagt zorg voor de verwerking van de binnen gekomen aanvragen en de bespreking in het bestuur. Om de werklast binnen de perken te kunnen houden heeft het bestuur een analyse uitgevoerd op de ingediende aanvragen, de uitkeringen en de administratieve last die met zich meebrengen. Mede op basis daarvan hebben een aantal aanpassingen in het vergoedingen regime plaats gevonden. Het vergoedingen overzicht en overige informatie is terug te vinden via de website van de Stichting  www.sociaalfondsessent.nl.

Indienen van aanvragen.

De verwerking van vele, met name kleinere posten legt een zwaar beslag op het administratieve apparaat, terwijl die in de meeste gevallen alleen maar meetellen voor het behalen van de gehanteerde 1% regeling of voor het uitkeren van een lage tegemoetkoming. Daarom het verzoek aan U om waar mogelijk de aanvragen tot een tegemoetkoming vanuit het Fonds zoveel mogelijk per kalenderjaar te bundelen.

Samenstelling bestuur
.
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers afkomstig uit de medewerkers in actieve dienst en post actieven. De bestuursleden zijn, ten aanzien van de persoonlijke omstandigheden van de deelnemers, verplicht tot geheimhouding. Om de werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren en de continuïteit te garanderen is het bestuur op zoek naar uitbreiding. Heeft U belangstelling voor een bestuursfunctie bij het Fonds meldt U dan aan bij het secretariaat. Mocht U eerst nadere informatie willen hebben dan kunt U dat doorgeven aan de secretaris en nemen we contact met u op.

Deelnemersbijdrage 2019.
De door de deelnemers ingebrachte contributie vormen de financiële middelen waaruit de toegekende uitkeringen worden verstrekt. Ook in 2019 is de bijdrage ongewijzigd en bedraagt € 12,- per jaar. De bijdrage zal begin 2019 via automatische incasso geïnd worden.

Bereikbaarheid.

Onderstaand onze contactgegevens. Op onze website kunt u informatie vinden die inzicht geeft in voor welke vergoeding u mogelijk in aanmerking komt en hoe de aanvraag moet plaatsvinden.
Mocht u er toch niet uitkomen dan kunt u altijd uw vraag per mail, post of telefonisch voorleggen aan onze secretaris Gerrit van den Brink. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Webadres:    
www.sociaalfondsessent.nl
E-mail:            info@sociaalfondsessent.nl
Postadres:     Stichting Sociaal Fonds Essent
Postbus 948
4600 AX  BERGEN OP ZOOM
Telefoon:       06-23652026

Namens het bestuur,