De adresgegegevens van de gepensioneerden worden vanaf nu door de drie stichtingen. (SPEL,CGEB,SSEN) beheerd.

Dit betekent dat u zich voor het doorgeven van mutaties tot de betreffende stichting moet richten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OVERLIJDENSUITKERING OUD-MEDEWERKERS PLEM

Postadres: ASR verzekeringen
  afd. Pensioenen
  Postbus 2072
  3500 HB UTRECHT
Telefoon: 053-4881122 voor wijzigingen
Website: www.asr.nl
   
melden overlijden 0800-3333000
   


PRIVACY-PROTOCOL AVG 


Ingevolge de nieuwe privacy wetgeving welke per 25 mei 2018 van kracht is, heeft SPEL het bestaande privacy-protocol in lijn gebracht met de nieuwe regelgeving.
Zoals bekend voert SPEL, in overleg met ESSENT HR, het beheer over het bestand met gegevens van gepensioneerden in Limburg wel/of niet deelnemer van SPEL.

Het betreffende bestand bevat de NAW-gegevens en enkele aanvullende relevante gegevens welke niet behoren tot de categorie “gevoelige informatie”. Dus ook geen burgerlijkservice-nummer (BSN). Uitsluitend van de deelnemers aan SPEL zijn i.v.m. de jaarlijkse incasso het banknummer en indien opgegeven ook het emailadres vastgelegd.

Het beheer van het bestand is belegd bij de Functioneel Beheerder (secretariaat SPEL). De overige bestuursleden van SPEL hebben geen directe toegang tot het bestand.

Uitsluitend ten behoeve van het organiseren van activiteiten ontvangen zij de inschrijfgegevens van inschrijvers aan de betreffende activiteit.
Met eventuele subverwerkers heeft SPEL de afspraak dat de subverwerker in casu het AVG-protocol volgt. Subverwerker is bijvoorbeeld ESSENT ten behoeve van het periodiek ESSENTIES+.

 ----------------------------------------------------------------------

STICHTING SOCIAAL FONDS ESSENT

Doelstelling van het Fonds
Het Sociaal Fonds is een fonds van en voor de (oud-)medewerkers en hun partners of nagelaten partners met als doelstelling om concreet financiële steun te verlenen aan de deelnemers indien zij in omstandigheden geraken die steun noodzakelijk maken, en waarin bestaande regelingen niet of niet voldoende voorzien. Het fonds fungeert daarmee als sociaal vangnet en is dus géén aanvullende (zorg)verzekering.

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers afkomstig uit de kring van medewerkers in actieve dienst bij Essent resp. RWE en post-actieven.
De bestuursleden zijn ten aanzien van de verstrekte informatie over de persoonlijke omstandigheden van de deelnemers verplicht tot strikte geheimhouding.
Het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Essent beoordeelt jaarlijks het vergoedingenregime op basis van maatschappelijke, wettelijke en andere relevante ontwikkelingen, en past dat waar nodig daarop aan. Het vergoedingen­overzicht en overige van belang zijnde informatie is terug te vinden via de website van de Stichting www.sociaalfondsessent.nl

Indienen van aanvragen
Aanvragen (met bijlagen) bij voorkeur indienen via het formulier op onze website of via e-mail (info@sociaalfondsessent.nl). Alle ontvangen aanvragen worden besproken in het bestuur dat in principe tweemaandelijks vergadert. Om de uitvoeringskosten en de werklast binnen de perken te houden het verzoek om waar mogelijk de in te dienen aanvragen zoveel mogelijk per kalenderjaar te bundelen.

Deelnemersbijdrage
De door de deelnemers ingebrachte contributies vormen de financiële middelen waaruit de toegekende uitkeringen worden verstrekt. De jaarlijkse bijdrage bedraagt ook voor 2023 € 12,-
per deelnemer.
De bijdrage zal begin van ieder jaar via automatische incasso geïnd worden. Wijzigingen in tenaamstelling van rekening of van rekeningnummer dus graag z.s.m. en bij voorkeur via onze website aan ons doorgeven.

Bereikbaarheid
Onderstaand onze contactgegevens. Op onze website kunt u informatie vinden die inzicht geeft in de vergoedingen waar u mogelijk voor in aanmerking komt en hoe de aanvraag moet plaatsvinden.

NB.: De postbus van het fonds is per 1 november 2022 opgeheven.

Mocht u er toch niet uitkomen, of nog aanvullende vragen hebben dan kunt u altijd uw vraag bij voorkeur per e-mail, maar ook per post of telefonisch voorleggen. Spreek uw boodschap in op de voicemail. De voicemail wordt normaliter 2 maal per week afgeluisterd. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Telefoon:         06-23652026
Website:          www.sociaalfondsessent.nl
E-mail:             info@sociaalfondsessent.nl
Postadres:       Stichting Sociaal Fonds Essent

                                 of

p/a Karthuizerlaan 8            p/a Dominee Theodor Fliednerstraat 211
6042 NB Roermond             5631 MD Eindhoven

Namens het bestuur,
Wim Rijks,

voorzitter